Success Stories

विदेश देखि स्वदेश भित्रैको संघर्षका यात्रा

रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने रामेछाप जिल्लाको उत्तरी पहाडी भेग गुम्देलमा वि. स . २०५२ सालमा बुबा ललितबहादुर कार्की आमा डम्मर कुमारी कार्कीको कोखबाट जेठो सन्तानको रुपमा जन्मेका देवबहादुर कार्कीको २ भाई र १ बहिनी सहित रहेको छ । पढने उमेर भए पछि गाउँकै बाल ज्योती आधारभुत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मको शिक्षा हासिल गरे । लाउलाउ खाउखाउ भन्ने १० वर्षको कलिलै उमेरमा जन्म दिने आमाले सन्सार छोडेर गए पछि देवका सबै ईच्छा र चाहानाहरुको गला रेटियो । बुबाले कान्छी आमा ल्याएपछि उनका दिन चार्या पठन पाठनमा भन्दा घास दाउरा र बाख्रा चराउँदै वित्न थाल्यो । घरको नाजुक अवस्थालाई हेरेर बस्न नसके पछि उनी आफ्ना सबै ईच्छाहरुलाई तिलाञ्जली दिएर २० वर्षकै क

लिलो उमेरमा विदेश जाने योजना बुने । नेपाल भुकम्पको माहामरी खेपी रहेका बेला उनी भने आर्थिक र पारिवारिक समस्या संग जुध्न २०७२ सालमा मलेशिया तिर लागे ।
वर्मा गएकर्म सँगै नेपाल आए कपाल सँगै भने झैं मलेशियामा पनि कन्ट्याकमा गएकोले धेरै द:ुख पाएको उनले बताए । अर्काको देशमा तेसै पनि सुख त काहा हुन्छर तर दुख दिन पनि दैव पछि हटेन । 

पराईको देशमा आफ्नो रोजीरोटीको लागि गएका देवलाई अर्को सहनै नसक्ने चोट दियो दैवले । विदेश गएको केहि समय पछि गाउमा उनको पिताको देहान्त भयो । उता अर्काको देशमा त्यसै पनि पिडा भई रहेका बेला थप पिडाले उनलाई गलाउन सम्म गलायो । उनी भन्छन् “न त उनी घरमा आउन नै सकँे न त उता भने जस्तो काम गर्न नै सकेँ । उनले भने “जस्तो पिडा परे पनि सहनै पर्ने सहेरै बसे ३ वर्ष” उनी ३ वर्षको कन्ट्याक सकिए पछि घर फर्किए ।

घर फर्कदा उनको साथका साना भाई बहिनी मात्र थिए । “जागिरको लागि नगएको ठाउँ र नभनेको मान्छे भएनन”उनले भने । नजिकै हाईडे पावर बन्दै गरेको ठाउँमा पनि नगएको हैन् तर त्यहा बाट पनि निराशा नै हात लागे पछि बाख्रा पाल्ने योेजना बनाए । सानीमा आमा बुबाको देहान्त पछि घर छोडेर अन्तै जानको लागि तयारी गरि रहेका बेला उनले अर्काको देशमा पाएको दुख सम्झेर बाख्रा पाल्ने सोच बनाई आफनै घरका (सानी आमाका) बाख्रा आफैले किने । २०७५ साल चैत्रदेखी सुरु गरी २०७६ साल साउनमा खोर तयार गरेर ३ लाखको जमुनापारी जातको बाख्रा किनेर व्यवसाय सुरु गरेका देव बाख्रापालन सम्बन्धी तालिमको खोजीमा थिए । यसै बखत ढुङगा खोज्दा देउता भेटे भन्ने भनाई झैं फ्राड्स नेपालको आयोजनामा २०७६ साल मंसिर ७ गते देखी १४ गते सम्म संचालन भएको व्यवसायिक बाख्रापालन सम्बन्धी तालिममा सहभागी भएँ । उक्त तालिममा सहभागि भई उनले बाख्राको जात पहिचान औषधी र उपचारको तरिका देखी लिएर खोर व्यवस्थापन डाले घाँस कुन बेला र कसरी रोप्ने सबै कुराको ज्ञान बटुलेका देव बहादुरमा बाख्रापालन गरेर गाउमै केही गर्छु भन्ने आत्माबल बढेको बताउँछन् । उक्त तालिम लिदै गर्दा उनी उद्यमशील प्रबद्र्धन परियोजना अन्तर्गत फ्राडस् नेपालको आर्थिक तथा सामुदायिक विकास समाजको प्राविधिक सहजीकरणमा व्यवसायिक तालिम लिएकाहरुलाई एकिकृत गर्दै गठन गरेको लाप्चा पोखरी उद्यमशील समुह

मा सहभागी भए । समुहमा हुने नियमित मासिक छलफल सक्रिय रुपमा भाग लिदै मासिक बचत पनि गर्दै आएका छन् जुन गतिविधिले उनको मन लोभ्याएका थिए ।
उद्यमशील प्रबद्र्धन परियोजनाको कार्यलाई उनले नजिकै बाट नियालेका पनि थिए जस्ले गर्दा उनलाई समुुुह गठन गर्नुको उद्धेश्य र यसबाट हुने फईदाको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो । सामुदायिक विकास समाजले गरेको यो कार्यबाट नै प्रभावित भएका देवले बाख्रा सम्बन्धी तालिम लिने २० जना सदश्य सहितको उमाकुण्ड पशुपन्छि पालन कृषक समुहनामक समुह गठन गरी उमाकुण्ड गाउपालिकामा दर्ता समेत गरेका छन् । अहिले हरेक महिनाको २ गते समुहको बैठक बस्ने र समुहका सबै सदस्यले रु १०० का दरले बचत उठाउने र उठेको बचत लाई समुहकै सदश्यमा लागानी पनि गर्दै आएको उनले बताए । अहिले बाख्रापालनको लागि बाख्रालाई चाहिने किम्बु, ईपिल, बाँसपाते जस्ता डाले घाँस पनि रोपिसकेका छन । अहिले उनको खोरमा जमुनापारी, बोयर, सियाल र लोकल जातका गरी करिब ४० वटा बाख्रा छन ।
बाख्रा पालनबाट वार्षिक २ देखी ३ लाख कमाउने सोच गरेका देव अहिले भने सुरुवातको चरण भएकाले व्यसस्थापन मै लागि रहेका छन । भविष्यमा बाख्राको राम्रो जात ल्याएर बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाउने र रोजगारीको अवसर हरु सिर्जना गर्ने योजना बनाई रहेका देव बाहदुर सामुदायिक विकास समाजले अरु व्यवसायिक तालिम लिएकाहरुलाई समुह गठन गरी समुहलाई सर्पोट गरे झैं उनको समुहलाई पनि सर्पोट गर्दिए अझै अगाडी बढ्नलाई सजिलो हुने आस राखेको बताउछन् ।

तयार कर्ता
गणेश बुढाथोकी
उद्यमविकास सहजकर्ता
उद्यमशील प्रबद्र्धन परियोजना
सामुदायिक विकास समाज
मन्थली, रामेछापklxnf df5L hfndf clxn] df5L tfndf

;+sns tyf n]vg

;Ltf >]i7 –pBd ljsf; ;xhstf{_

/fd]5fk lhNnfsf] ;b/d'sfd dGynL l:yt tfdfsf]zL lsgf/df cjl:yt xf6]rf}/ ;d'bfo dfemLx?sf] ;3g j;f]jf; /x]sf] ;d'bfo xf] . oxfFsf dfemL ;d'bfox? k'n jGg klxn] 9'Ë rnfpg], glbdf df5f dfg]{ / bf]jf6f]df j6'jfx?nfO{ hfF8 ljqmL u/]/ hLljsf]kfh{g ug]{ uy]{ . ;doqmd;Fu} glbdf k'n jg] kl5 / ;8s oftfoftsf] k|efjn] 9'Ëf rnfpg] / hfF8 ljqmL ug]{ k]zf To;} nf]k eP eg] glbdf klg ljleGg sf/0fn] df5f sd x'g yfn] kl5 hLljsf]kfh{gsf nflu ;d]t wf} wf} kg{ yfNof] .

Tolts}df pQm ;d'bfodf ;xof]uL ;+:yf ;fd'bflos ljsf; ;dfh dfkm{t ul/aL lgjf/0f sfo{qmd nfu' eof] . / @ j6f ;fd'bflos ;+:yf -hnb]jL / gfusGo_ sf] u7g eof] . ;fd'bflos ;+:yfdf 3/ kl/jf/ cltl;dfGts[t dfemLx? #& 3/, @ 3/ blnt, g]jf/ $ 3/ / cGo % 3/ ul/ $* 3/ kl/jf/ ;d]l6P . ;b/d'sfd cf;kf; ePsf]n] kz'kfngsf nflu cfjZos 3fF; tyf rl/r/0fsf] cefj x'g', ;j}n] jGb Jokf/ ug]{ cj:yf klg gx'bf s] ug]{ ug]{ s] gug]{ jLr pgLx?n] ;'emfP j? tfdfsf]zL glb lsgf/df v]/f uO/x]s]f hldgdf df5fkfng ug]{ .

 

;fd'lxs ?kdf df5fkfng ul/ hLjg:t/df ;'wf/ Nofpg] pgLx?sf] of]hgf gljg / r'gf}tL k"0f{ lyof] . oBkL cfjZos k|fljlws ;DefJotf cWoog ul/ ;Defjgf b]v] kl5 ul/aL lgjf/0f sf]if ;dIf k|:tfj kq k]z eof] . ul/aL lgjf/0f sf]ifn] ?=@),(#,%)).— -jL; nfv lqofggJj] xhf/ kfFr ;o_ ;xof]u pknJw u/fof] . uflj;sf] ?=$)))). / ;d'bfos]f ?=%(^)(&. j/fj/sf] >dbfgdf lhNnfs} gd"gf df5fkf]v/L jGo] !% ld6/ rf}8fO / ^) ld6/ nDjfO{sf] . xfn klxnf] k6s ljleGg hftsf] ^))) df5fsf] e'/f ;d]t xfln ;s]sf] 5 . 

sl/a % dlxgfdf ljqmL ug{ tfo/ x'g] df5f ljqmL u/]/ sl/a ?=*,)),))).— cf7 nfv cfDbfgL x'g] / ;j} vr{ s6fP/ ^ nfv gfkmf x'g] jtfp5g pQm df5fkng ks]6 If]q sfo{qmdsf cWoIf uf]/] dfemL . pgn] eg] æxfdL dfemL hflt df5f df/]/} hLljsf rnfpYof,} t/ gbLdf df5f sd x'b} uP kl5 @—$ k};f sdfpg] jf6f] klg 6'6]sf] lyof] . km]/L kf]v/Ldf df5fkfn]/ cfDbfgL ug]{ ;f]rn] sfd yfn]sf 5f}, h;df ul/aL lgjf/0f sf]ifn] ;xof]u u/]sf]df xfdL v'lz 5f} klxnf hfndf df5f dfYof}{ cj tfndf df5f dfg]{ eof] .Æ klxnf] k6s ;fd"lxs ?kdf kf]v/Ldf df5fkfng z'? u/]sf]df uj{ / v'lz JoQm ub}{ pQm ;d"xsL ==elG5g æklxnf] rf]6L df5fkf]v/L jgfO{ df5fkfNg nfu]sf] v'lzn] sfd ubf{ b'Mv g} ljl;of}, 9'+uf jf]Sbf / kf]v/L ;Dof}b t x}/fg g} ePsf] lyof], t/ df5fsf] nf]en] ef]s ltvf{ lj;]{/ sfd u¥of}, clxn] kf]v/Ldf df5f v]n]sf] b]v] kl5 dg g} x// x'G5, emg df5f 7'nf] eP/ ljqmL ug]{ lbg t Pp6f kj{ g} x'G5 xf]nf ÛÆ plg sNkgf ul5{g . ;b/d'sfd glhs} eP/ klg jlQd'lgsf] cWofF/f] eg] em} clt l;dfGts[t cflbjf;L hghflt, blnt / ul/ax?sf] jf;f]jf; /x]sf] pQm ;d'bfodf ul/aL lgjf/0f sf]ifn] df5fkf]v/L nufot cGo ljleGg ;xof]u u/]sf] 5 . hnb]jL ;fd'bflos ;+:yfsf ;lrj jf;' lj=s= eG5g æul/aL lgjf/0f sf]ifsf] ;xof]udf ;fd'bflos ljsf; d;fh dfkm{t ;fd'bflos ;+:yf jg] kZrft ufpm3/ ;/;kmfO b]lv, vfg]kfgLsf] ;'ljwf, ;fd'bflos ejg, jfvf|kfng nufto xfn df5fkf]v/L ;d]t lgdf{0f u¥of} . df5fkf]v/Ln] nlIft ju{sf] hLjg:t/ ;'wf/ dfq x}g To; e]usf] ;du| ljsf;d} k|efj kfg]{ b]lvG5 .Æ plg yK5g ædf5fkf]v/L lgdf{0f eP kZrft glb lsgf/sf] v]/f uPsf] hldgsf] ;b'kof]u dfq x}g ;j}sf] bz{lgo :ynsf] ?kdf ;d]t ljsf; ePsf] 5 . cem yk Jojl:yt ul/ o;nfO{ kfs{s} /kdf ;d]t ljsf; ug]{ of]hgf ;d]t ;'gfP pgn] .

;fRr} eGg' kbf{ ul/aL lgjf/0f sf]ifs]f ;xof]udf /fd]5fk lhNnfd} Pp6f gofF k|of; ePsf] 5 df5fkfng sfo{qmd . w]/} r'gf}ltsf jLrdf ;fd'bflos ;+:yfsf] ;lqmoftf / ;b:ox?sf] d]xgtsf] k|ltkmn lgdf{0f ePs]f df5fkf]v/L xf6]rf}/sf] uxgf g} jg]sf] 5 . ;fy} u/] s] gx'g] /x]5 eGg] Pp6f pbfx/0f ;d]t jg]sf] 5 .

 

s;fO{x? j;fO{ ;g'{ k/]g .

;+sng tyf n]vg

kz'klt >]i7, k|fljlws, ;L8LP;

 

/fd]5fk lhNnfsf] k'/fgf] ;b/d'sfd /fd]5fk glhs} e+u]/Ldf s;fO{x?sf] j;f]jf; 5 . ul/aL lgjf/0f sf]ifn] /fd]5fk lhNnfdf sfd ug{ z'? u/] kl5 ;xof]uL ;+:yf ;fd'bflos ljsf; ;dfh dfkm{t /fd]5fk uflj;df klg sfo{qmd z'? eof] . /fd]5fk lhNnfsf] /fd]5fk uflj; j8f g+= $ df kg]{ e+u]/Ldf tLg j6f ;fd'bflos ;+:yfx? -zKtsf]zL, dvdnL / b]jLyfg_ u7g eof] . k|f/Dedf pgLx?n] ul/aL lgjf/0f sf]ifsf] ;xof]udf cfocfh{gsf] sfd u/] . t/ vfg]kfgLsf] d'xfg ;'Sb} uP kl5 pgLx?nfO{ vfg]kfgLsf] ;d:ofn] ;tfpg yfNof] . j/k/sf d'xfg s'jfFx? ;Sg yfn] kl5 ! ufu|L kfgLsf nflu klg ! 306f eGbf j9L ;do nufP/ w]/} 6f9fjf6 jf]s]/ Nofpg' kg]{ cj:yf ;[hgf eof] . ufpmsf dlxnfx?s]f clwsf+z ;do kfgL jf]Sg} nfUg] eP kl5 sfddf hfg, j:t'efp kfNg / 3/s/];f ug{ ;d]t ufx|f] eof] . kfgLs} b'Mvn] ufpm g} 5f]8\g] kg]{ xf] ls Û j;fO{ g} ;g'{ kg]{ xf] ls Û eGg] cj:yf ;[hgf eof] .

cj s] ug]{ < s;/L vfg]kfgLsf] ;d:of ;dwfg ug]{ < j/k/ kfgLsf] d'xgf klg lyPg . ePsf] Pp6f d'xgfjf6 c?n] g} kfgL vfO;s]sf] lyof] . ufpsf ;DkGgx?n] w]/} jif{ cuf8L uflj;sf] ;xof]udf lnkm\6 ul/ vfg]kfgL vfPsf lyP . To; jvt ul/a tyf 5]pnfus]f s;fO{x?sf] jf/]df s;n] lrGtf ug]{, km]/L plgx? klg ePsf s'jfx?jf6} h]gt]g kfgL k'u]s} lyof] lsg rf;f] /fVg] / Û t/ clxn] km;fFb k¥of] . cj eg] ToxL d'xfgsf] kfgL jf8r'8 ul/ vfg] k|:tfj jfx]s csf]{ pkfo eg]sf] ufp 5f]8\g] eGbf csf]{ pkfo lyPg .

To; kZrft tLgj6f ;fd'bflos ;+:yfsf ;b:ox? e]nf eP/ kfgL lbgsf nflu cfkm\g} ;d'bfosf cGonfO{ cg'/f]w ug]{ / h;nfO{ cfkm\gf] ;d'bfo;Dd lnkm\6 ug{sf nflu ;xof]uL ;+:yf ;fd'bflos ljsf; ;dfh dfkm{t ul/aL lgjf/0f sf]ifnfO{ cg'/f]w ug]{ lg0f{o u/] . o;/L ;fd'bflos ljsf; ;dfhdf lgj]bg k|fKt eP kZrft ;fd'bflos ;+:yfsf ;b:ox? / ;fd'bflos ;+:yf jflx/fsf pkef]Qmfx? jLr 5nkmn ul/ k'/fgf] of]hgfsf] k"0f{ dd{t ;'wf/ ;lxt nlIft ;d'bfon] ;d]t kfgL vfg] ul/ gofF of]hgf ;+rfng ug]{ lgwf] u/] .

 

k|fljlws l8hfog :6Ld]6 tof/ eof] / nfut lgl:sof] ?=#%,#*,(!^.— ?k}of . cfjZos ;|f]t h'6fpgsf nflu nflu k/] ;d'bfosf dflg;x? ul/aL lgjf/0f sf]if]n] ?=!*,&!,%)).— ;xof]u u¥of], lhNnf ljsf; ;ldltn] ?=@)))).— /fd]5fk uflj;4f/f ?=^,)#,))).— / ;d'bfon] cfkm} ?=$,*),))).— p7fP . sl/a ! jif{sf] cjwLdf @) 3=dL=sf] @ j6f km]/f] l;d]G6 6\ofsL, kfgL tfGg] d]lzg @ j6f -@) PrkL / @% PrkLsf] Kofgn jf]8{ ;lxt_, kDk xfp; / %) j6f wf/f kf]i6 ;lxtsf] of]hgf ;DkGg u/] . @% j}zfv @)&) df k"j{ /fHodlGq nId0f l3ld/]sf] k|d'v cflyTodf eJo pb\3f6g ;d]t u/] . pQm of]hgfjf6 !%! 3/w'/L nfeflGjt ePsf 5g\ . of]hgfnfO{ bLuf] jgfpgsf nflu cjfZos hgzlQm tof/ ug{ kf]Ndj/ tflnd lbOPsf] 5 eg] dd{t ;Def/ gLlt jgfO{ sf]ifdf ?=!,$!,)%!.— j/fj/ /sd ;d]t ;sng ePsf] 5 .

 

vfg]kfgL of]hgf jf/] pQm of]hgf ;DkGg kfg{ ;lqmo ?kdf nfluk/]sf :yfgLo pkef]Qmf dWo] Ps lji0f' >]i7 eG5g æ;fd'bflos ljsf; ;dfh dfkm{t ul/aL lgjf/0f sf]ifsf] ;xof]u kfP/ g} xfdLn] lhNnfs} gd"gf vfg]kfgL of]hgfsf] ?kdf e+u]/L vf]gkfgL of]hgf ug{ ;kmn eof} . pQm of]hgfsf] lgdf{0f ;ldltsf cWoIf ==yK5g æxfdL Pp6} ufpdf sf]xL kfgL vfg] sf]xL 306f} ;do nufog kfgL lng hfg' kbf{ gdHhf nfUYof], t/ of]hgfnfO{ dd{t / lj:tf/ ug{ ;Sg] cj:yf lyPg, clxn] ul/aL lgjf/0f s]fifn] ;xof]u u¥of] / xfdL ;j} 3/ufpn]n] kfgL vfgf kfPsf 5f} .Æ o;} ;Gbe{df ===;fd'bflos ;+:yfsf cWoIf ==n] eg] ævfg]kfgLs} sf/0f j;fO{ ;g'{ knf{ h:tf] ePsf] lyof] cj 3/3/df kfgL cfP kl5 oxL ufFpdf h:tf] kfgLsf] ;'ljwf slx ePg, cj 3/s/];fdf t/sf/L nufpg ;d]t ePs]f 5, kfgLn] ubf{ gs{ h:t]f 7fFp klg :ju{ h:tf] x'g] /x]5 .Æ

 

ufu|L h'n';sf l/Qf ufu|Lx? kfgLn el/P .

;+sng tyf n]vg

kz'klt >]i7, k|fljlws, ;L8LP;

 

/fd]5fk lhNnfsf] ;b/d'sfd dGynL glhs} /x]sf s'8f/ ufFpjf;L vfg]kfgLsf] d'xfg ;'Sb} uP kl5 lrlGtt lyP . j:tLd'lg tfdfsf]lz gbL ju]sf] 5 t/ j:tLdf kfgLsf] xfxsf/ x'b} uP kl5 gbLsf] kfgL tfGgsf nflu pgLx?n] w]/}nfO{ u'xf/] t/ ;'g'jfO ePg . cGtdf vfg]kfgLsf] dfu ub}{ lhNnf ;b/d'sfddf ufu|L h'n'; lgsfn] / lhNnf ljsf; ;ldlt, lhNnf k|zf;g sfof{no nufot 3]/fp u/] . lhNnf k|zf;g sfof{nodf ljleGg ;/f]sf/jfnfx?sf] pkl:ytdf jftf{ eof], ;/sf/L lgsfox?, u}/;/sf/L ;+3;+:yfx?, uflj;lhlj; s;n] vfg]kfgL of]hgf ;+rfng ug{ ;lsG5 / s'8f/jf;LnfO{ vfg]kfgLs]f dfu k'/f ug{ ;lsG5 eGg] jf/]df 5nkmn eof] . cGgtM /fd]5fk lhNnfdf nfdf];dob]lv sfd ul//x]s]f / w]/}n] ;fd'bflos ljsf; ;dfh dfkm{t g} cfjZos kxn k|oTg ug{sf nflu cg'/f]w u/] . ;fd'bflos ljsf; ;dfhn] klg k|ltj4tf hgfP . jftf{ ;DkGg eof], ufu|Ljf]s]/ cfPsf s'8f/jf;L cfZj:t x'b} 3/ lt/ kmls{P .

 

tTsfn cf:yfoL ?kdf vfg]kfgL ;'ljwf pknJw u/fpg] p4]Zon] vfg]kfgL l8lehg tyf ;/;kmfO sfof{non] kfOk pknJw u/fof] / lhNnf ljsf; ;ldlt, uflj;n] ;d]t ;xof]u u/] . csf]{ lt/ ;fd'bflos ljsf; ;dfhn] ;fd'bflos ;+:yf -kfl/hft / e}/a_ dfkm{t pkkl/of]hgf tof/ ul/ ul/aL lgjf/0f sf]ifdf k]z u¥of] . geGb} ul/aL lgjf/0f s]fifn] ?=!@ nfv #) xhf/ ?k}ofF ;xof]u :jLs[t u¥of] . @)^* sflt{sb]lv vfg]kfgL of]hgf z'? eof] sl/a ! jif{df @)&) j}zfvdf of]hgfsf] eJo pb\3f6g ;d]t eof] .

 

xfn tfdfsf]zL gbL lsgf/df O{gf/ ;lxt @) 3=ld=sf] b'O{jf6 6\of+sL, !* PrkLs]f kfgL tfGg] df]6/ ;lxtsf] kDk xfp; / 3/lkR5] wf/f ;lxt (# 3/ kl/jf/n] cfFugdf vfg]kfgLsf] ;'ljwf k|fKt u/]sf 5g\ . s'8f/jf;L 3/3/df vfg]kfgLsf] ;'ljwf kfpbf v'lzn] ub\ub\ ePsf 5g\ . pQm vfg]kfgL of]hgfdf ;lqmo ?kdf nfluk/]sf :yfgLo pkef]Qmf dWo] Ps uh]Gb| yfkf eG5g æ;fd'bflos ljsf; ;dfhn] k|ljtj4tf ghgfPsf] eP ;fob} c?n] klg ;xof]u ug]{ lyPg, ;fd'bflos ljsf; ;dfhn] u/]sf k|ltj4tf jdf]lhd ul/aL lgjf/0f dfkm{t h'g ;xof]u h'6fof] / cu|;/tf b]vfof] / kl/0ffd :j?k vfg]kfgL of]hgf ;kmn eof] xfdL s'8f/jf;L ;fd'bflos ljsf; ;dfhsf] u'0f slxNo} e'Ng ;Sb}gf} .Æ pgn] ;fd'bflos ljsf; ;dfh nufot ;xof]u u/]sf]df ul/aL lgjf/0f sf]if, lhNnf ljsf; ;ldlt /fd]5fk, dGynL uflj; / vfg]kfgL tyf ;/;kmfO l8lehg sfof{no k|lt ;d]t cfef/ JoQm u/] .

 

jf:tjdf s'8f/ vfg]kfgL of]hgf ;d'bfo cfkm} cfkm\gf] ;d:of ;dwfgsf] nflu cu|;/ ePdf ;lhn} ;d:of ;dwfg ug{ ;lsg] /x]5 eGg] Ps HjfnGt pbfx/0f jg]sf] 5 . ;fy} ;/f]sf/jfnfx?sf] jLrdf kf/:kl/s ;xof]u / ;|f]t ;fem]bfl/tf ePdf ;d:of ;dwfgsf nflu pbfx/0f klg jg]sf] 5 s'8f/ vfg]kfgL of]hgf . pQm of]hgf pb\3f6gsf qmddf k|d'v lhNnf O{lGhlgo/ u'? k|;fb zdf{sf] egfO{n] klg k'i6L ub{5 . kfgLs]f vf]hLdf jf]s]sf l/Qf ufu|Lx? clxn] kfgLn] el/Psf 5g\ . of]hgfnfO{ bLuf] jgfpgsf nflu cjfZos hgzlQm tof/ ug{ kf]Ndj/ tflnd lbOPsf] 5 eg] dd{t ;Def/ gLlt jgfO{ sf]ifdf ?=%,$@,@^).— -Jofh ;lxt_ j/fj/ /sd ;d]t ;sng ePsf] 5 .